vegas reflect

vegas reflect

#shootfilm #believeinfilm #mamiya #rb67 #fuji #velvia

EXIF information
model Mamiya RB67 65mm (Velvia 50)