harrison plaza

harrison plaza

#shootfilm #believeinfilm #mamiya #kodak #ektar

EXIF information
model Mamiya 6 75mm (Ektar 100)