best buds

best buds

#shootfilm #believinfilm #mamiya #velvia

EXIF information
model Mamiya 6 75mm (Velvia 100)