vegas morning

vegas morning

#shootfilm #velvia #mamiya

EXIF information
model Mamiya RB67 65mm (Velvia 50)