vent

vent

#shootfilm # believeinfilm #carsandcoffee #bhm #mamiya #fuji

EXIF information
model Mamiya RB67 ProSD 65mm (Velvia 100)