vette lip

vette lip

#shootfilm #believeinfilm #mamiya #provia

EXIF information
model Mamiya RB67ProSD 127mm (Fuji Provia400X)