lower trestles

lower trestles

#shootfilm #believeinfilm #mamiya #fuji #velvia

EXIF information
model Mamiya 6 75mm (Velvia 100)