slot

slot

#shootfilm #mamiya #velvia

EXIF information
model Mamiya RB67 ProSD 65mm (Velvia 100)