entrance

entrance

#mamiya #velvia #fuji #believeinfilm #shootfilm

EXIF information
model Mamiya RB67 65mm (Velvia 100)