triad

triad

#shootfilm #mamiya #fuji #velvia

EXIF information
model Mamiya RB67 65mm (Velvia 50)