neanderthal

neanderthal

#shootfilm #fuji #velvia #mamiya #rb

EXIF information
model Mamiya RB67 65mm (Velvia 50)