time test

time test

#shootfilm #fuji #velvia

EXIF information
model Mamiya RB67 65mm (Velvia 50)