gap

gap

#shootfilm #Fuji #Velvia

EXIF information
model Mamiya RB67 65mm (Velvia 50)